Neděle nebo neděle - jak na to?

Slova „vzkříšení“ a „neděle“ spolu úzce souvisejí, ale nejsou zaměnitelná. Nepřesnost jejich použití v řeči vede ke zkreslení významu sdělení, proto je třeba určit rozdíly v lexikálním smyslu těchto slov.

"Vzkříšení„označuje činnost nebo stav vyjádřený slovesem„ vzkříšení “a v ruském jazyce je definován jako znovuzrození, vnitřní obnova, návrat k duchovním zdrojům. Etymologicky je spojován se slovem„ kříž “, jehož posvátný význam je testem určeným vyššími silami a nezbytným pro duchovní formace osoby. „Vzkříšení“ v biblickém slovníku je důležité pro návrat k životu na vyšší morální úrovni.

V moderní interpretaci si tento význam uchoval patos a metaforu, proto se slovo „vzkříšení“ používá hlavně v literárních a uměleckých stylech řeči.

V životě je všem dána síla, ale pouze ti silní v duchu mohou ovládat osud a přežít vzkříšení poté, co upadli do propasti.

Tradice oslavování Kristova vzkříšení je založena na náboženských rituálech a lidových zvycích..

Slovo "neděle„má užší a konkrétnější význam. Pojmenovává sedmý den v týdnu, který je považován za víkend, určený k odpočinku.

Reklama

Zvyk věnovat se dnešnímu dni duchovní dokonalosti v křesťanském světě je spojen s biblickou tradicí vzkříšení Ježíše Krista. Z toho vyplývá zřejmá sémantická příbuznost slov „neděle“ a „neděle“.

V moderní ruštině slovo „neděle“ téměř ztratilo svůj původní význam spojený s biblickým čtením. Vstoupil do každodenní řeči a zakořenil jako neutrální lexikální jednotka.

Příští neděli jsme se rozhodli jít vybrat houby.

V sobotu ani v neděli neproběhlo žádné volání: telefon vypadal znecitlivěně.

Do neděle existovaly tři dny a já jsem chtěl mít čas na to, abych znovu předělal všechny věci, abych strávil den volna s přáteli.

V řeči je důležité zvážit sémantický rozdíl mezi slovy „vzkříšení“ a „neděle“. Nejedná se o úplnou a krátkou formu jednoho podstatného jména, ale fungují jako nezávislé lexikálně-sémantické jednotky a používají se v různých řečových situacích..

rozhodl, že rozdíl mezi slovy „neděle“ a „neděle“ je následující:

  1. Slovo „vzkříšení“ ve významu úzce souvisí se slovesem „vzkříšení“ a má význam znovuzrození, aktualizace. Podstatné jméno „Sunday“ ztratilo přímé sémantické spojení s pojmem „vzkříšení“. V moderním jazyce se odkazuje na den v týdnu.
  2. Slovo „vzkříšení“ se vztahuje na slovní zásobu patosu a nejčastěji se používá v literárních textech. Podstatné jméno „neděle“ je lexikálně neutrální, běžné.
  3. Tato slova jsou etymologicky blízká, ale v moderní řeči plní různé stylistické funkce..